Aszálykár

Aszálykár
=
vízhiány + talajhiba + helytelen agrotechnika

 

Az aszály – légköri aszály, fiziológiai aszály, talajaszály – elsősorban az Alföldön, de a Mezőföld egyes részein is évszázadok óta problémája az ott folyó mezőgazdasági termelésnek. Az elmúlt évszázadbant többek között 1947-ben, 1952-ben, 1976-ban, 1983-ban, 1992-ben vagy a közelmúltban 2003-ban és 2007-ben okozott jelentős termés kiesést a szántóföldi növényeknél. Megfigyelhető volt az, hogy az aszálykár mértéke még egymással szomszédos termőhelyeken is nagyon eltérő volt. A talajaszály problémájával Kreybig foglakozott behatóan és megállapította, hogy hazánkban az aszálykárok elsődleges okai az agrotechnikában, a termőréteg vastagságában, a talaj szerkezetében és részben az időjárási körülményekben keresendők. A szárazság okozta károk oka egyrészt az, hogy a növények gyökérzete által átszőtt talajréteg nem tartalmaz annyi vizet, ami a kielégítő termések eléréséhez szükséges, másrészt a termőréteg rossz vízgazdálkodású illetve sekély. Petrasovits vizsgálatai szerint, mintegy 350-400 mm hasznosítható vízzel – aminél sok esetben több az éves csapadék- már nagy terméseket lehet elérni. A talajaszály okát tehát nemcsak a csapadék hiányban és a lehullott csapadék egyenetlen eloszlásába kell keresni, hanem az agrotechnikában és talaj vízgazdálkodási adottságaiban is. Természetesen az aszálykár mértékében nem elhanyagolható a szerepe a csapadéknak, aminek hasznosulásával kapcsolatos elemzést tartalmaz az 1. táblázat, aminek összeállításánál Kreybig illetve Szász vizsgálati adatait használtuk fel.

1. táblázat

A csapadék-mérleg alakulása különböző éves csapadékösszeg esetén.

 


Éves csapadékösszeg

350

550

900

mm csapadék/ év

Tavaszi-nyári csapadék párolgási vesztesége mm

140-175

220-275

350-440

A talajban lekötött, nem hasznosítható víz mm

20

30

40

A talaj 150 cm-es rétegében tárolt téli csapadék veszteségek mm

40

60

90

Összes veszteség mm

200-235

310-360

480-570

Hasznosítható víz mm

%

115-150

32,8-42,8

192-140

34,5-43,7

330-420

36,7-46,7

 

Mint a táblázat adatai mutatják, a lehullott csapadéknak mindössze 32,8-46,7 %-a hasznosul, ami a talajba ténylegesen beszivárog és a növények által használható módon olyan mélységben raktározódik el, ameddig a növény gyökerei lehatolnak. A csapadékvíz nagyobb arányú elraktározódását, illetve a gyökérzet lehatolását a mélyebb rétegekben raktározódott vízig különböző agrotechnikai, növényápolási eljárásokkal befolyásolhatjuk.

Talajművelés, talajszerkezet

 

A talaj hasznosítható víztartalmának minél nagyobb mértékű megőrzése, illetve a lehullott csapadéknak a mélyebb talajrétegbe vezetése tehát az aszálykárok megelőzésének az alapja, amit a helyi adottságokhoz igazodó talajművelési eljárásokhoz biztosíthatunk. A talajműveléssel olyan morzsalékos, levegő és víz által járható, szerkezetes talajt kell előállítani, amiben az egyes talajszemcsék egymással lazán kapcsolódnak, ugyanakkor a szemcsék stabilak és ellenállnak a víz iszapoló hatásának. A jó szerkezetű talajokon a hasznosuló víz aránya elérheti a 80%-ot, szemben a tömörödött rossz szerkezetű talajokkal, amelyek a rájuk hulló csapadékból legfeljebb 30%-t hasznosítanak.

A széles sortávú növények termesztése során fontos szerepe van az aszálykár mérséklésében a sorközművelésnek, amivel a talaj hőmérsékleti viszonyait szabályozzuk. Minél hűvösebb a talaj, annál kisebb a párolgási veszteség. Wollny kísérletei szerint a különböző vastagságban lazított talajokban a párolgási veszteség 2 cm mélységű lazításnál a nem lazított talajénak 34.3%-a volt. 6 cm-es lazításnál ez az érték 17,7%-ra, 8 cm-nél pedig 12%-ra csökkent. A sorközművelés kukorica és napraforgó esetében összekapcsolható sortrágyázással is.

Vetésforgó

Az aszálykárok mérséklésében a talajmunkák mellett szerepe van a növények egymás utáni vetési sorrendjének, a vetésforgónak is. A vetésforgó helyes megválasztása, mint azt Rotmisstroff vizsgálatai is alátámasztották, csökkenti az aszálykár mértékét. A különféle növények termesztése után esetenként visszamaradó vizet a mikroorganizmusok hasznosítják, ezáltal élettevékenységük aktívabbá válik és a betakarítást követően megnövelik a talaj felvehető foszfor és kálium tartalmát. Ilyen haszonnövények a repce, a burgonya, a len vagy a borsó. Vizsgálataink (Sebestyén) szerint azok a növények tekinthetők jó előveteménynek, amik a talajszerkezetet kevésbé károsító technológiával termeszthetők, úgymint a tavaszi árpa, tavaszi búza, mustár, zab, repce stb. A vetésforgó egyben gyökérforgó is lehet, ami azt jelenti, hogy öntözés nélküli termesztés esetén a sekélyen gyökerező, kisebb vízigényű növények után mély gyökérzetűeket, sűrű gyökérzetűek után ritka gyökérzetűeket kell termelni.

Tápanyag-gazdálkodás

Az aszálykár mérséklésének hatékony eszköze a talajok okszerű trágyázása, amivel csökkenthetjük az egységnyi szárazanyag előállításához szükséges víz felhasználást. Ugyanis minél kisebb a talaj vízoldható tápelem tartalma, a növénynek annál több vizet kell felhasználnia, hogy a szükséges tápanyagokhoz hozzájusson. Kerpely vizsgálatai szerint a kukorica 60-90%-kal több vizet használ fel tápanyaggal rosszul ellátott talajokon, mint jó ellátottságú területeken. A búza fajlagos vízfelhasználása Leather szerint az alábbiak szerint változik a tápanyag-ellátottság függvényében:

  • trágyázatlan növények: 800 kg víz/1 kg szárazanyag
  • N trágyázás: 917 kg víz/ 1 kg száraz anyag
  • NP trágyázás: 545 kg víz/ 1 kg száraz anyag
  • NPK trágyázás: 480 kg víz/ 1 kg szárazanyag

A trágyázás és a fajlagos vízfelhasználás közötti összefüggéseket vizsgálva megállapítható, hogy a növények vízfelhasználását nagymértékben befolyásolja azok tápanyag-ellátottsága. Az adatok felhívják a figyelmet arra a nagymértékben elterjedt trágyázási gyakorlatra, amikor költségtakarékosság címén, talajvizsgálati eredmények hiányában a P- és K-hiányos területeken csak nitrogént használnak például a kukorica vagy az őszi búza trágyázására. Ez a gyakorlat különösen káros aszályos időjárás esetén. Mint a felsorolásból látható, az egyoldalú nitrogén trágyázás növelheti a növények fajlagos vízfelhasználását. Amennyiben tavasszal a talaj felső 20-30 cm-es rétege kiszárad, úgy igen jelentősen csökken a talajból a foszfor és a kálium felvétele, ezáltal megbomlik a növényen belül a tápelemek aránya, ami fokozott mértékű transpirációt okoz. A vízhiány kihat a növények fotoszintetikus tevékenységére, szárazanyag termelésére, végső soron a termés mennyiségére.

 

Az aszálykár mérsékelhető a helyesen megválasztott levéltrágyákkal is. A levéltrágyák hatékonyságával kapcsolatban számos termelőnek fenntartásai vannak, amit úgy fogalmaznak meg, hogy aszály esetén minimális a növények nedvkeringése, ezért a kipermetezett levéltrágya be sem jut a növénybe. Ez a vélemény részben helytálló, ha nem számolunk a harmat szerepével a növények vízellátásában. A harmat azért fontos a növények vízellátásában, mert a leveleket megnedvesítve csökkenti a transpirációt, illetve növeli a talajnedvesség tartalmat a felső lazább és a mélyebben található tömör talajrétegek határán. A levél által felvett harmat Hiltner szerint sómentes vizet szolgáltat, ami a növényen belül felhígítja a sejtnedvet. A levélre kicsapódó sómentes víz beoldja a kipermetezett levéltrágya hatóanyagát így az bejutva a növénybe javítja azok tápanyag ellátottságát aszályos idő esetén is.

A növények vízellátottsága és a műtrágyázás közötti kapcsolatot vizsgálva Debreczeniné az őszi búza illetve a kukorica esetében négy kategóriát különböztetett meg az 1 mm csapadékvízzel előállítható szemtermések mennyisége alapján, ami a kukorica esetében az alábbiak szerint alakul:

  1. kategória: száraz (v. túlságosan nedves) időjárás, műtrágyázatlan növény

4-12 kg kukorica / 1 mm csapadék

  1. kategória: száraz (v. túlságosan nedves) időjárás, műtrágyázott növény

8,7-19,3 kg kukorica / 1mm csapadék

  1. kategória: kedvező vízellátás, műtrágyázatlan növény

21,9-41,3 kg kukorica / 1 mm csapadék

  1. kategória: kedvező vízellátás, műtrágyázott növény

35-61 kg kukorica / 1 mm csapadék

Az 1 mm csapadékra jutó szemtermés mennyisége, illetve az első felsorolásban közölt hasznosítható vízmennyiség felhasználásával meghatároztuk az adott időjárási és műtrágyázási körülményekhez kapcsolódó termés mennyiségét, amit összehasonlítottunk a hasonló körülmények között mért szántóföldi eredményekkel (2. táblázat).

2. táblázat

A kukorica termése a csapadék- és a tápanyag-ellátottság függvényében


 

Száraz időjárás

Kedvező vízellátottság

Műtrágyázatlan

Műtrágyázott

Műtrágyázatlan

Műtrágyázott

Számított hozam (kg/ha)

460-1920

1000-2895

7029-17346

11150-25620

Mért hozam (kg/ha)

960

(Bonyhád 2007)

 

5650

(Gyüre 2010)

 

Mért hozam

N trágyázás (kg/ha)

 

3020

(Bonyhád 2007)

 

11936

(Bonyhád 2006)

Mért hozam

NK trágyázás (kg/ha)

 

 

 

12200

(Gyüre 2010)

Mért hozam

NP trágyázás (kg/ha)

 

4390

(Bonyhád 2007)

 

12450

(Gyüre 2010)

Mért hozam

NPK trágyázás (kg/ha)

 

 

 

13240

(Gyüre 2010)

 

Az egyes kategóriákon belüli mért értékek, a számított termés intervallumba estek, így kijelenthető, hogy a hasznosítható csapadék és az 1 mm csapadékra jutó szemtermés mennyisége alapján számított hektáronkénti termésátlagok a valós lehetőségeket mutatják. Ez a megfigyelés felveti azt a kérdést, hogy a negyedik kategória esetében mi az oka, hogy a mért termésmennyiségek az elérhető maximális szint alatt maradnak, közel a számított intervallum alsó határértékéhez. Amennyiben az értékelésbe bevonjuk a Kukorica Klub termelőinek legjobb eredményeit, akkor sem találunk 15-17 t/ha értéknél nagyobb terméseket.

Ennek oka, hogy nem mindig növelhető a műtrágyák mennyiségének emelésével a termés mennyisége. Mitseherlich „A hozamnövelés törvénye” című munkájában kifejti, hogy a termés mennyiség kisebb lesz, ha változatlan körülmények között emeljük a tápanyag felhasználását. Ha a körülményeket megváltoztatjuk, hozamnövekedés érhető el, ami a termesztésben érdekelt összes tényező együttes hatásának az eredménye így a műtrágyáé, az időjárásé, a talajé és az agrotechnikáé. Mivel a szélsőséges időjárási körülmények hatását megelőzni nem tudjuk, úgy arra kell törekedni, hogy azok káros hatását a növények fejlődésére és a termés mennyiségére, minimális mértékűre csökkentsük. Ezt olyan technológiai beavatkozásokkal érhetjük el, aminek legfontosabb eleme, a növények optimális fejlődését, megfelelő kondícióját, ellenálló képességét alapvetően meghatározó harmonikus tápláltsági állapot. A harmonikus tápláltsági állapot – amely a fajtára jellemző genetikai felépítéshez, az abban rejlő potenciál maximális kihasználásához szükséges – optimális időben, optimális összetételű készítményekkel elvégzett technológiai beavatkozások eredménye. Ezek a technológiai beavatkozások az alaptrágyázás, a levéltrágyázás, a starter trágyázás illetve a növények ellenálló képességét növelő készítmények együttes használatát jelentik. A növények alaptrágyázására az MTA Talajtani Kutatóintézete és az MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézete által kidolgozott szaktanácsadási rendszer használata javasolható. Az ezzel meghatározott hatóanyagok egy része starter trágyákkal is kijuttatható. A starter trágyák lehetnek mikrogranulátumok, illetve hagyományos szemcseméretű műtrágyák. A starter trágyáknak új generációját képezik azok a természetes hazai alapanyagokból előállított készítmények, amik azon túl, hogy a kezdeti fejlődéshez szükséges vízoldható foszfort tartalmazzák, gazdagok mikroelemekben például ritka földfémekben, hatással vannak a gyökérzóna pH-jára, vízgazdálkodására is. Ezek a készítmények a teljes vegetációs időszakban mikroelemeket szolgáltatnak a növények számára, ugyanakkor nagy adszorpciós kapacitásuknak köszönhetően csökkentik a vízoldható növényi tápanyagok kimosódását a gyökérzónából.

Új fejlesztésű levéltrágyák is megjelentek a piacon, melyek összetétele szintén különbözik a köztermesztésben általánosan ismert NPK + mikroelem alapú levéltrágyáktól. Ezeknek a készítmények olyan természetes eredetű ásványi anyagok felhasználásával készülnek, amik hazánkban megtalálhatók és bányászhatók. Az új fejlesztésű levéltrágyák egyedülálló formában tartalmazzák a mikroelemeket, amiket új, Magyarországon kidolgozott feltárási technológiával tesznek felvehetővé mind levélen, mind pedig gyökéren keresztül a növények számára.

A talajszerkezet a talajok mikroorganizmusainak élettevékenysége, a növények harmónikus tápanyag ellátottsága azok a tényezők, amik befolyásolják a növények víz hasznosítását, ami a növény által felvett és a transpiráció útján leadott vízmennyiség aránya. Hank és Wessik vizsgálatai szerint ezek a tényezők homoktalajokon a víz hasznosulást 31-43%-ról 60-80% közötti értékre növelték. A növény fejlődésének szempontjából a vízgazdálkodás, különösen a növények víz ellátása tekintetében nem annyira a csapadék mennyiségek a fontosak, hanem inkább a talajok vízvezető, vízraktározó és vízleadó képessége tehát az általános vízgazdálkodási állapotuk. A talajok vízgazdálkodási állapota, illetve a növények harmónikus tápanyag ellátottsága együttesen biztosítja azt, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények sem okozhatnak olyan nagy mértékű termés kieséseket. Fejlesztési tevékenységünk célja, hogy készítményeinkkel elősegítsük a talaj víz és tápanyag szolgáltató képessége illetve a növény víz és tápanyag igénye közötti összhangot, aminek eredményeként kevésbé kell tartani attól, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok katasztófális körülményekkel járjanak a szántóföldi zöldség és növény termesztésben.